2000 Szentendre, Kőzúzó u. 3.
flottakezeles@gvl.hu 06 (26) 500-163
Általános bérlési feltételek és a Bérbevevő kötelezettségei

A Bérlő a Gépjárművet bel- ill. külföldön egyaránt használhatja mindazon országokban melyekre a casco és a felelősségbiztosítás hatálya kiterjed. Olyan országokba melyekre a biztosítások hatálya nem terjed ki, csak a Bérbeadó írásos hozzájárulásával viheti ki a Gépjárművet. Az ezzel járó kockázat és mindennemű költség a Bérbeadó írásos hozzájárulása esetén is a Bérlőt terheli. A Gépjárművet kizárólag olyan személy veheti bérbe, aki a bérlés időpontjában a 21. életévét már betöltötte, továbbá min. 1 éve szerzett érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik. A Gépjárművet kizárólag a bérleti szerződésben megjelölt, vezetői engedéllyel igazolt személyek vezethetik. A bérleti szerződést és a jelen Általános Szerződési Feltételeket aláíró személy a Bérbeadóval szemben teljes körűen és egyetemlegesen felel.

A Bérlő köteles a Gépjárművet a KRESZ előírásainak betartása mellett a tőle elvárható legnagyobb gondossággal és odafigyeléssel vezetni. Köteles továbbá a Gépjárművet, ha azt magára hagyja, megfelelő módon leparkolni, illetve lezárni, továbbá a jármű iratait minden körülmények között magánál tartani. Abban az esetben, ha a Gépjárművet hivatalos intézkedés keretében valamely hatóság elszállította, Bérlő erről haladéktalanul köteles Bérbeadót értesíteni; ilyen esetben a felmerült költségek a Bérlőt terhelik. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a megállapodás szerinti futásteljesítmény túllépésekor a Bérbeadó a többlet kilométer(ek) után pótdíjat számolhat fel.
A gépjármű teljes körű európai assistance szolgáltatással rendelkezik. A bérlet során felmerülő bármely meghibásodás elhárítása kizárólag szakszervizben végeztethető el. A javítás nyomán felmerült költségek Bérbeadót terhelik, kivéve, ha a meghibásodás a Gépjármű Bérlő általi, nem rendeltetésszerű használatának, illetve Bérlő egyéb szerződésszegésének a következménye. Abban az esetben, ha a javítás díja a 3.000, -Ft-ot nem haladja meg, a munka a Bérbeadó előzetes értesítése nélkül elvégeztethető, ha azonban a javítás költsége a 3.000, -Ft-ot meghaladja, annak megkezdését megelőzően Bérlő köteles Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulását kérni.
A gépkocsi használatával kapcsolatban a Bérlőt terheli: a felmerülő üzemanyag költség, közlekedés rendészeti bírság, a közterület jogosulatlan használatából eredő bírság, büntetés, parkolási díj, pótdíj és ezek járulékai. Bérlő a fenti bírságokat, büntetéseket, stb. az illetékes hatóságok részére közvetlenül, illetve bérbeadó részére közvetetten megtéríti. Ez utóbbi esetben megtéríti bérbeadó részére a bérbeadót terhelő bírságon, pótdíjon, büntetésen, stb. kívül a bérbeadó érdekkörében felmerülő ügyintézési költségeket (pl. levelezési, adatszolgáltatási és ügyvédi költségek és díjak). Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérelt gépjármű nem rendelkezik autópálya matricával, illetve parkolókártyával, igény felmerülésekor ezekről a bérlő saját költségén köteles gondoskodni. Bérlőt terheli továbbá a Gépjárműben hagyott bármely dolog, illetve a Gépjármű járulékos tartozékainak, valamint iratainak elvesztése, illetve megrongálódása is.
Bérbeadó a Gépjárművet üzemanyaggal teljesen feltöltve, kresz- tartozékokkal, tiszta állapotban adja át a Bérlőnek. Bérlő a bérleti időszak végén a Gépjárművet az átvételkori állapotnak megfelelően és feltöltött üzemanyaggal köteles Bérbeadó számára visszaszolgáltatni. Amennyiben ezen feltételek nem teljesülnek (nincs kitakaríttatva, lemosatva, feltankolva stb.) a Bérbeadó jogosult a visszaszolgáltatott gépjárműbe tankolt üzemanyag, és mosatási számlákat a Bérlőre áthárítani, valamint a napi bérleti díj felének megfelelő összeget kezelési költségként, kiszámlázni. A bérlő tudomásul veszi, és egyben nyilatkozik, hogy a cégautó adó kötelezettséget megfizeti, amennyiben az a bérlőt terheli (az adó alap kategóriája a bérelt gépkocsinál …..-……000.000,- Ft). A Gépjárműben DOHÁNYOZNI TILOS.
Napi kilométerkorlát 100 km (szgk), 150km (tgk,busz) minden ezen felül megtett kilométer 100,- forint + ÁFA / km. 

Bérlő semmilyen körülmények között nem jogosult
 • a Gépjárművet alkoholos, vagy kábítószeres befolyás alatt vezetni;
 • a Gépjármű vezetését a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye hiányában harmadik személynek átengedni,
 • a Gépjárművet másnak bérbe, zálogba, illetve kölcsön adni;
 • a Gépjárművel bármilyen típusú versenyen, illetve vetélkedőn, vagy hasonló eseményen részt venni;
 • a Gépjárművet bármely módon megterhelni, üzletszerűen személy- vagy teherszállításra, oktatásra használni;
 • nem rendeltetésszerűen, a Gépjárműhöz tartozó gyári kezelési utasításban és a bérbeadó tájékoztatásától eltérően üzemeltetni.

A fenti pontokba ütköző használat esetén Bérlő az ebből eredő valamennyi következményért teljes körűen felel.

Bérleti idő

Az ún. bérleti nap a Gépjármű átvételének órájában kezdődő, folytatólagos, 24 órából álló időszak. A legrövidebb bérleti időtartam a bérleti díj megfizetése szempontjából egy bérleti nap. Abban az esetben, ha Bérlő a Gépjárművet a megállapodott időpontnál később szolgáltatja vissza, Bérbeadó a késedelem mértéke függvényében egy újabb teljes bérleti napot, illetve napokat számít fel. Ha a késedelem a három bérleti napot meghaladja, Bérbeadó Bérlő ellen haladéktalanul rendőrségi feljelentést tesz. Bérlő a bérlet lejártát legalább 24 órával megelőzően köteles Bérbeadó számára jelezni, ha a bérleti időt meg kívánja hosszabbítani, illetve, ha azt a megállapodottnál korábban kívánja lezárni. Ellenkező esetben a Bérbeadó a megfelelően meg nem hosszabbított bérlet nyomán előállott veszteségeit teljes egészében Bérlőre hárítja, illetve a bérleti díjat a bérlet eredetileg megállapodott teljes időtartamára felszámítja.

Biztosítás

A gépkocsi bérleti díja tartalmazza a casco és kötelező felelősség biztosításokat. Sajáthibás baleset esetén, a Bérlő a casco önrész mértékéig felelős.

 1. Az önrész összege: 10%, min. 100.000,- HUF
 2. A bérlő anyagi felelősséggel tartozik a bérlet során a gépjárműben keletkezett egyéb kisebb sérülésekért is, pl.:a kerekek és gumiköpenyek sérüléseiért, az utastérben keletkezett sérülésekért, a rendellenes kezelésből eredő, ill. az ismeretlen károkozó által okozott sérülésekért. Ha a gépkocsiba erőszakkal behatolnak, a rendőrségi feljelentést a Bérlőnek kell megtennie. A Bérlő a bérelt gépjármű mindenkori új beszerzési áráig tartozik teljes anyagi felelőséggel, ha a gépkocsit úgy lopják el, hogy a Bérlő a gépkocsi forgalmi engedélyét és/vagy a kocsi kulcsát nem tudja a bérbeadónak visszaszolgáltatni, továbbá a Bérlő viseli a bérleti idő alatt a bérelt Gépjárműben keletkezett kár teljes összegét, ha:
 • a Bérlő a Gépjárművet alkoholos vagy kábítószeres befolyás alatt vezette, illetve a KRESZ 4§ által előírt feltételeket nem tartja be;
 • jogosulatlan vezető (a bérleti szerződésben nem feltűntetett személy) általi károkozás történik;
 • hűtő- illetve kenőfolyadék elfolyása esetén a bérlőnek felróhatóan keletkezik kár;
 • a Gépjárműbe a gyárilag előírttól eltérő típusú vagy minőségű üzemanyagot töltöttek;
Baleset esetén szükséges teendők

Baleset esetén Bérlő köteles gondoskodni az ún. Európai Baleseti Bejelentő hiánytalan kitöltéséről. Ha a felelősség kérdése nem tisztázható, Bérlő köteles haladéktalanul rendőri intézkedést kérni, valamint arról az eljáró rendőrtől igazolást kérni. A személyi sérüléssel együtt járó baleset helyszínének elhagyása törvénybe ütközik.
Bérlő köteles a baleset bekövetkeztéről Bérbeadót haladéktalanul értesíteni. Az értesítésben közölni kell, hogy a Gépjármű milyen műszaki állapotban van, valamint a baleset körülményeit részletesen le kell írni. Bérlő köteles továbbá a Bérbeadó által biztosított ún. kárbejelentő nyomtatványt megfelelően kitölteni. A baleset nyomán mozgásképtelenné vált Gépjárművet Bérlő semmilyen körülmények között nem hagyhatja magára, illetve szükség esetén köteles megfelelő őrzéséről gondoskodni. A Bérlő saját hibájából bekövetkezett közlekedési baleset esetén, az eset összes körülményeinek a megvizsgálását követően Bérbeadó megtagadhatja a cseregépjármű biztosítását a Bérlő számára, valamint jogosult az óvadék összegének a visszatartására a bérlőt terhelő kártérítési felelősség keretéig.

Amennyiben Bérlő a fentiekben meghatározottakat megszegi, felelőssé tehető a baleset nyomán felmerült teljes kárért, illetve egyéb következményekért.

Általános rendelkezések

Abban az esetben, ha Bérlő a bérleti szerződés alapján fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, úgy köteles a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű késedelmi kamatot fizetni. Amennyiben Bérlő az esedékes fizetési kötelezettségének 60 napon belül sem tesz eleget, Bérbeadó jogosulttá válik a tartozás tényét nyilvánosságra hozni. Az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak nem teljesítése, illetve megszegése esetén Bérbeadó jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani és a bérlet tárgyát képező Gépjárművet előzetes figyelmeztetés nélkül a birtokába venni (a Bérlőt birtokvédelem nem illeti meg és a Bérbeadó ezen eljárása nem tekinthető tilos önhatalomnak). A birtokbavételkor a Bérbeadó nem tartozik felelősséggel a Gépjárműben fellelhető, a Bérlő, vagy más személy tulajdonát képező dolgokban bekövetkezett károkért.

A bérleti jogviszonnyal összefüggésben esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben a Pesti Megyei Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagosan illetékes. A jelen szerződés aláírásával Felek elismerik, hogy a szerződés feltételeit megismerték, és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.